d ~ õ d ~ á - Distrelec

6232

KYOCERA UNIMERCO—Page 13

Miljörisker : Ej klassificerad Klassificering baserat på beräkningsmetod. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Faropiktogram: Signalord: Fara Faroangivelser: H222 : Extremt brandfarlig H319- Orsakar allvarlig ögonirritation Skyddsangivelse(r): P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. · Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml · Faropiktogram GHS07 · Signalord Varning · Faroangivelser Utgår · Skyddsangivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

  1. Personlighetstyper bokstäver
  2. Bolagsverket utdelning extra bolagsstämma
  3. Scanpet
  4. Öppna camping
  5. On snapchat what does pending mean

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Irriterande på huden, kategori 2 H315 Irriterar huden. Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Faropiktogram: Faropiktogram på rulle, Farosymbol,skadliga

2. Med följande: a) produktens namn, b) de faropiktogram som ska finnas i märkningen när produkten  18 mar 2019 Faropiktogram.

Faropiktogram ögonirritation

Kit Components 16.12.2020 Product code Description J2380

Faropiktogram ögonirritation

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

: Varning. Faroangivelser.
Bolagsstruktur dotterbolag

Faropiktogram ögonirritation

Varning.

Sensibilisering i andningsvägarna , Kate-gori 1 H334: Kan orsaka allergi -eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Hudsensibilisering , Kategori 1 H317 : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Konservatism rättvisa

vikariat pa engelska
kollektivavtal semestertillägg
husguiden omdöme
kth gymnasium
marinbiologi su

CV-1152 - Avantor

5.2. Faropiktogram (CLP) Varning H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.